CONTACT

303, Building 20, Tianfu International Community,

No. 888, Tianfu 1st Street, Chengdu, Hi-Tech Zone.

Email: cgnchengdu@mofa.gov.np

Phone: 02862036263

Fax: 02881251610

Follow us on we chat